Polityka prywatności

Tłumaczenie na język polski*

*wiążącą wersją jest wersja oryginalna w języku angielskim lub niemieckim


1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zamieściliśmy poniżej tej kopii.

Rejestracja danych na tej stronie

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” niniejszej Polityki prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje wprowadzane w naszym formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są zapisywane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w zakresie swoich danych?

Masz prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo żądania sprostowania lub usunięcia Twoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

2. Hosting

hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting jest wykorzystywany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego świadczenia naszych usług internetowych przez profesjonalnego dostawcę ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzenie końcowe użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Nasz gospodarz będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wydajności i postępowania zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do takich danych.

Używamy następującego hosta:

PITSol Pietzner IT-Solution GmbH
Moorweg 103
24582 Bordesholm
Niemcy
https://www.pitsol.de

Hetzner Online Ltd
Przemysłowastr. 25
91710 Gunzenhausen
Niemcy
https://www.hetzner.com

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych (DPA). Jest to umowa na mocy przepisów o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. W związku z tym traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu zbierane są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Piotra Bladta
Stegholt 11
DK-6200 Aabenraa
Dania

Telefon: 017676898342
E-mail: peter@bladtdiesel.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub prawa handlowego); w tym drugim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli szczególne kategorie danych są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie Art. 49 ust.1 lit.a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeżeli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również odwołać każdą zgodę, której już nam udzieliłeś. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU ŻE DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 ust. 1 lit. E LUB F RODO MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST WSZELKIE PRZETWARZANIE DANYCH, ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE ZAPEWNIĆ NIEZBĘDNE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CEL PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIEM, DOCHODZENIEM LUB OBRONĄ UPRAWNIEŃ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAM BEZPOŚREDNICH, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELACH TAKIEJ REKLAM. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST POWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. JEŚLI ZŁOŻYSZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMOWYCH BEZPOŚREDNICH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przepisów RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione są do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych na drodze prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o, sprostowania i usunięcia danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o Twoich archiwalnych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez nas poprawności Twoich danych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania dochodzenia masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, a Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać ze sobą porównane. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po sprawdzeniu, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje obejmują:

Typ i wersja używanej przeglądarki
Używany system operacyjny
Adres URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas zapytania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu konieczne jest rejestrowanie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz na wypadek, gdybyśmy mieli dalsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznej obsłudze kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli o to poproszono; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub ustanie cel, dla którego dane są archiwizowane (np. zakończyliśmy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania.

Zapytanie e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba, w tym wszystkie wynikające z niej dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), zostaną przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Twojej prośby. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 )(a) RODO), jeżeli zostały pozyskane; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu zażądania przez Ciebie ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub wygaśnięcia celu przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Dostawcy eCommerce i usług płatniczych

Przetwarzanie danych klienta i umowy

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umowy w celu ustanowienia, uzgodnienia treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego oraz po wygaśnięciu obowiązujących ustawowych okresów archiwizacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych okresów archiwizacji.